Khóa phím “←”  Phím xóa / trở lại. Key “→” xác nhận/ đi tiếp

Mật khẩu ban đầu của quản trị viên nhà máy là 123456

1. Cài đặt quản trị viên

**Thêm quản trị viên

 • Bước 1: Trạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên (nhập 123456 →)
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị
 • Bước 4: Nhấn chọn số để thêm quản trị viên
 • Bước 5: Sau đó
  • Vân tay đặt 4 lần
  • Mật mã (nhập mật khẩu 4-8 chữ số)  2  lần (ví dụ: 6666 → 6666 →)
  • Thẻ từ đặt 1 lần

**Xóa thông tin quản trị viên

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị
 • Bước 4: Nhấn chọn số 2  để Xóa quản trị viên
 • Bước 5: Vui  lòng ID cần xóa sau đó bấm →” để xác nhận (ví dụ 002 #)

2. Trình cài đặt người dùng thông thường

**Thêm thông tin người dùng

 • Bước 1: Chạm vào màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt thành viên
 • Bước 4: Nhấn chọn số  1 để thêm thành viên
 • Bước 5: Sau đó
  • Vân tay đặt 4 lần
  • Mật mã(nhập mật khẩu 4-8 chữ số  2 lần (ví dụ: 6666 → 6666 →)
  • Thẻ từ đặt 1 lần

**Xóa thông tin người dùng

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị
 • Bước 4: Nnhấn chọn số để Xóa quản trị viên
 • Bước 5: Nhấn 1 phát giọng nói: vui lòng ID cần xóa sau đó bấm → để xác nhận (ví dụ 002 →)

3. Thiết lập hệ thống

**Cài đặt giọng nói

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị viên
 • Bước 4: Nhấn chọn số để cài đặt giọng nói quản trị viên
 • Bước 5: Sau đó chọn 1 hoặc  2
  • để bật giọng nói
  • để tắt giọng nói

**Cài đặt chế độ mở khóa đơn hoặc kép

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên (Vân tay hoặc mật mã)
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị viên
 • Bước 4: Nhấn chọn số để cài đặt chế độ mở khóa
 • Bước 5: Sau đó chọn 1 hoặc  2
  • chế độ mở khóa đơn
  • chế độ mở khóa kép

**Cài đặt ngôn ngữ

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2:Nhập thông tin quản trị viên (Vân tay hoặc mật mã)
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị viên
 • Bước 4: Nhấn chọn số để cài đặt ngôn ngữ
 • Bước 5: Sau đó chọn hoặc  2
  • tiếng Trung
  • tiếng Anh

4Bật chế độ Wifi

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên (Vân tay hoặc mật mã)
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị viên
 • Bước 4:  Nhấn chọn số 3
 • Bước 5: Sau đó chọn hoặc  2
  • Bật kết nối
  • Tắt kết nối

5. Chế độ ra vào tự do

 • Bước 1: Mở khóa bằng vân tay, mật mã, thẻ thành công
 • Bước 2: Ấn số 5 và dấu “←”
 • Bước 3: Sau khi màn hình sáng đủ các số thì ấn “←”

Hủy chế độ ra vào tự đo: đặt vân tay mở khóa là sẽ hủy chế độ ra vào tự do

6. Khôi phục cài đặt gốc

 • Bước 1: Chạm màn hình sáng nhấn “←” sau đó nhấn “→”
 • Bước 2: Nhập thông tin quản trị viên (Vân tay hoặc mật mã)
 • Bước 3: Nhấn chọn số để cài đặt quản trị viên
 • Bước 4: Đặt vân tay quản trị hoặc mật mã quản trị quản trị viên