I. Thông số

 • Quản trị viên capacity: 9 quản trị viên (ID: 001-009)
 • Thành viên: 491 thành viên (ID: 010-500)

II. Mặc định nhà sản xuất

 • Mã mặc định là 123456
 • Reset khóa về mặc định: ấn và giữ phím Reset ở nắp Pin 6 giây

III. Cài đặt

Để truy cập vào Menu thao tác như sau: Chạm sang bàn phím số sau đó ấn * và #  nhập 123456 và phím #. Màn hình khóa sẽ xuất hiện như sau:

 1. User Setting – Cài đặt người dùng
 2. Modify User – Sửa thông tin người dùng
 3. Delete User – Xóathông tin người dùng
 4. System – Cài đặt khác

Cài đặt quản trị

 • 2. User Setting – Cài đặt người dùng
 • 3. Mdf User – Sửa thông tin người dùng
 • 4. Del User – Xóa thông tin người dùng
 • 5. Options  – Tùy chỉnh

Chọn số 1 màn hình sẽ hiển thị như sau:

 • 1. Add Admin – Cài đặt quản trị
 • 2. Add User – Cài đặt thành viên
 • 3. Add Guest – Cài đặt khách
 • 4. Guest Password – Mật khẩu khách

Chọn số 1 sau đó:

 • Đặt vân tay 4 lần
 • Nhập mật khẩu 6 đến 10 số 2 lần và xác nhận bằng phím #: ví dụ: 567567 # 567567#
 • Đặt thẻ từ vào 1 lần

Cài đặt thành viên

 1. User Setting – Cài đặt người dùng
 2. Mdf User – Sửa thông tin ngườ idùng
 3. Del User  – Xóa thông tin người dùng
 4. Options  – Tùy chỉnh

Chọn phím số 1 màn hình sẽ hiển thị như sau:

 1. Add Admin – Cài đặt quản trị
 2. Add User – Cài đặt thành viên
 3. Add Guest – Cài đặt khách
 4. Guest Password – Mật khẩu khách

Chọn số 2 sau đó:

 • Đặt vân tay 4 lần
 • Nhập mật khẩu 6 đến 10 số 2 lần và xác nhận bằng phím #: ví dụ: 567567 # 567567#
 • Đặt thẻ từ vào 1 lần

Xóa thành viên

 1. User Setting – Cài đặt người dùng
 2. Mdf User – Sửa thông tin người dùng
 3. Del User  – Xóa thông tin người dùng
 4. Options  – Tùy chỉnh

Chọn phím số 3 màn hình sẽ hiển thị như sau:

 1. Delete by ID – Xóa theo ID
 2. Delete by Type – Xóa theo nhóm
 3. Delete all – Xóa tất cả

Nếu xóa theo ID chọn số 1 Sau đó tiến hành nhập ID cần xóa và ấn #

Nếu xóa theo nhóm chọn số 2

Màn hình hiển thị như sau

 1. Delete User
 2. Delete Guest
 3. Delete One P
 4. Delete Remote

Nếu xóa theo nhóm chọn số 2 Màn hình hiển thị như sau:

 1. Delete User
 2. Delete Guest
 3. Delete One P
 4. Delete Remote

Nếu xóa tất cả chọn số 3 Màn hình hiển thi Yes or No: Đồng ý ấn # – Không đồng ý ấn * trở lại

 1. Nếu muốn xóa tất cả thành viên ấn 1 và 3
 2. Nếu muốn xóa khách chọn 2 và #
 3. Nếu muốn xóa mật khẩu khách chọn 3 và #
 4. Nếu muốn xóa Remote chọn 4 và #

Tùy chỉnh ( cài Remote)

 1. User Setting – Cài đặt người dùng
 2. Mdf User – Sửa thông tin người dùng
 3. Del User – Xóa thông tin người dùng
 4. Options  – Tùy chỉnh

Chọn phím số 4 màn hình sẽ hiển thị như sau

 1. Set Datatime – cài đặt thời gian
 2. Unlock Sound – Âm thanh khóa
 3. Records – Dữ liệu mở khóa
 4. More  – Thêm

Chọn số 4 để cài chế độ khác

Màn hình hiển thị như sau:

 1. Passage Mode – Chế độ khóa bằng tay( chọn Enabble là bật, chọn Disable là tắt)
 2. Unlock sound – Chế độ mở kép và mở đơn ( chọn Single mode là chế độ mở đơn, chọn Double mode là chế độ mở kép)
 3. Alarm Mode –Báo động( chọn Enabblelà bật, chọn Disable là tắt)
 4. Set Remote – Cài Remote. Nếu cài Remote chọn số 4

Sau khi chọn số 4 màn hình sẽ hiển thị như sau:

 1. Set remote
 2. Enable – Bật kết nối Remote
 3. Disable – Tắt không bật kết nối Remote

Chúng ta chọn để chế độ bật tức số 2 Sau đó chọn số 1 để tiến hành cài Remote

Màn hình hiển thị Connecting thì chúng ta tiến hành ấn Nút mở khóa trên Remote cầm tay. Khóa báo Succerfull là thành công

Lưu ý: Remote là thiết bị mua them và gồm 2 thành phần: Modul cắm vào mạch của khóa và nút bấm